فیزیک دبیرستان

حجم فایل : 453.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 5
بنام خدا فیزیک دوم دبیرستان کار:
در علم فیزیک فعالیت هایی کار تلقی می شوند که سه شرط زیر را داشته باشند:
1- باید بر جسم نیرو وارد شود.
2- راستای اعمال نیرو بر جهت حرکت عمود نباشد.
3- آن نیرو بتواند جسم را جابه جا کند.
بنابراین کار یک نیروی ثابت به صورت ساده ی زیر تعریف می شود کار برابر است با حاصل ضرب نیرو در جابه جایی
نیرو جابه جایی
زاویه ی بین نیرو و جابه جائی نکته:
کار یک کمیت نرده ای و از جنس انرژی بوده و واحد آن (نیوتن متر) است که به آن ژول می گوئیم
تعریف ژول: هر گاه نقطه اثر نیروی ثابت یک نیوتن در راستای نیرو یک متر جابه جا شود یک ژول کار انجام شده
است با توجه به رابطه پایان...